Alexis Savaros
Realty Concepts
559-269-2227
alexis.savaros@att.net